پایان نامه کارشناسی ارشد اولویت بندی مشوقها وحمایتهای صادراتی برعملکرد صادراتی

پایان نامه کارشناسی ارشد اولویت بندی مشوقها وحمایتهای صادراتی برعملکرد صادراتی

چکیده:
امروزه دراقتصاد جهانی، تولید وصادرات نقش بسزا ومهمی را درچارچوب هراقتصاد سالمی ایفا  می کند.  نقش صادرات و اهمیت آن در زمین رشد و شکوفایی اقتصاد کشورهای درحال توسعه به  خوبی شناخته شده است.  هدف این پژوهش اولویت بندی مشوقها و حمایتهای صادراتی بر عملکرد صادراتی (مطالعه موردی صادرکنندگان استان زنجان) می باشد. استان زنجان به دلیل شرایط و موقعیت استثنائی، در سال‌های اخیر شتاب قابل توجهی را در توسعه صنعتی داشته و در شرایط فعلی به یکی از قطب‌های مهم صنعتی کشور تبدیل شده است. روش تحقیق در پژوهش حاضر روش پیمایشی – توصیفی است. به منظور حمایت از صادرات در این تحقیق به بررسی مشوق ها و حمایت های صادراتی موثر بر عملکرد صادراتی شرکتهای صادراتی استان زنجان پرداخته شده است. در بررسی های صورت گرفته 15 مشوق دولتی مشخص گردید. اگر چه مشوق های دولتی شناسایی شدند اما به منظور شناسایی اثرگذارترین مشوق های دولتی، با استفاده از نظرات خبرگان و بهره گیری از روش مدلسازی ساختاری تفسیری، مشخص شد که کدامیک از مشوق ها دارای قدرت نفوذ و اثرگذاری بیشتری هستند و کدامیک از مشوق ها چندان اثرگذار نیستند. نتایج جمع بندی نظرات نشان داد که به عقیده اکثر خبرگان، کمک های مالی دولت در زمینه های مختلف تاثیری بر سایر کمک ها ندارد. مدل تحقیق نشان می دهد که تسهیل تجاری که نوعی تفکر و فلسفه عملکردی دولت می باشد، موثرترین عامل است.

فهرست مطالب:
چکیده فارسی 
مقدمه 
فصل اول –  کلیات تحقیق
     مقدمه 
    1-1     شرح و بیان مساله 
    1-2    اهمیت و ضرورت انجام تحقیق و اهداف آن 
    1- 3   قلمرو تحقیق 
    1-4    اهداف تحقیق 
    1-5    سوالات تحقیق 
    1-6    روش تحقیق 
    1-7    روش گردآوری اطلاعات 
    1-8    تعاریف عملیاتی متغیرهای پژوهشی 
    1-9    تبیین متغیرهای پژوهش 
   1-10   جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه 
   1-11   روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها 
   جمع بندی فصل اول 
فصل دوم – مبانی نظری پژوهش
   بخش اول – صادرات
2-1-   صادرات 
2-1-1-  روش های متداول صادرات 
2-1-2   انواع صادرات 
2-1-2-1-  دیدگاه اول : صادرات مستقیم 
2-1-2-2-  دیدگاه اول : صادرات غیرمستقیم 
2-1-2-3-  دیدگاه دوم : صادرات قطعی 
2-1-2-4-  دیدگاه دوم : صادرات موقت 
2-1-2-5-  دیدگاه دوم : صادرات قطعی در حجم تجاری 
2-1-2-6- دیدگاه دوم : صادرات قطعی غیرتجاری         
           (صادرات چمدانی) 
2-1-2-7-  دیدگاه دوم : صادرات مجدد 
2-1-2-8-  دیدگاه دوم : ترانزیت خارجی 
2-1-2-9-  دیدگاه دوم : دیدگاه دوم : صادرات از طریق قرارداد 
2-1-3-  رقابت پذیری و صادرات 
2-1-4-  مشوق ها و حمایت های دولتی از صادرات 
2-1-4-1-  تسهیل تجاری 
2-1-4-1-1-  کمک ها و رویه های تجاری 
2-1-4-2-  تامین اعتبار، بیمه و ضمانت 
2-1-4-2-1-  هدف از تاسیس صندوق ضمانت صادرات ایران 
2-1-4-2-2-  انواع پوشش های کوتاه موقت 
2-1-4-2-3-  انواع پوشش های میان و بلند مدت 
2-1-4-2-4-  انواع خدمات صندوق ضمانت صادرات ایران 
2-1-4-2-4-1-  انواع ضمانت نامه های اعتباری 
2-1-4-2-5-  انواع اعتبارات صادراتی 
2-1-4-2-6-  بیمه اعتبار صادراتی چیست 
2-1-4-3-  حمایت های مالی 
2-1-4-4-  ریسک های تجاری و سیاسی تحت پوشش صندوق ضمانت
               صادرات ایران 
2-1-4-4-1-  ریسک های تجاری 
2-1-4-4-2-  ریسک های سیاسی 
2-1-4-5-  معافیت های مالیاتی 
2-1-4-6-  جایزه صادراتی 
2-1-4-6-1-  بررسی دشواری های پرداخت یارانه ها و جوایز صادراتی 
2-1-4-7-  استفاده از واردات در مقابل صادرات 
2-1-4-7-1-  قوانین واردات در مقابل صادرات چیست 
2-1-5-  بازاریابی صادرات 
2-1-6-  نقش بازاریابی در توسعه صادرات 
بخش دوم – سرمایه گذاری و صادرات استان زنجان
2-2-  سرمایه گذاری و صادرات استان زنجان 
2-2-1-  وضعیت سرمایه گذاری استان زنجان 
2-2-2-  ظرفیت و بازار سرمایه در استان زنجان 
2-2-3-  ظرفیت ها و توانمندی استان در بخش صنعت و معدن 
2-2-4-  ظرفیت های معادن استان زنجان 
2-2-5-  ظرفیت ها و توانمندی استان در بخش کشورزی 
2-2-6-  ظرفیت های استان در بخش گردشگری 
2-2-7-  سیمای اقتصاد کلان در استان زنجان 
2-2-8-  مشکلات استان زنجان در امر سرمایه گذاری 
بخش سوم – پیشینه پژوهش
2-3-1-  مطالعات خارجی 
2-3-2-  مطالعات داخلی 
جمع بندی 
فصل سوم – روش شناسی تحقیق
مقدمه 
3-1-  روش شناسی 
3-2-  شیوه ها و ابزارهای جمع آوری و تحلیل اطلاعات 
3-3-  جامعه آماری و روش نمونه گیری 
3-4-  روایی و پایایی ( اعتبار ) پرسشنامه 
3-5-  روش تجزیه و تحلیل داده ها 
3-5-1-  روش مدلسازی ساختاری تفسیری 
جمع بندی 
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده های تحقیق
مقدمه 
4-1-  غربالگری مشوق های دولتی براساس نظر خبرگان 
4-2-  برآیند نظرخواهی از متخصصان در مورد ارتباط مشوق ها 
4-3-  تشکیل ماتریس دستیابی 
4-4-  تشکیل ماتریس دسترسی نهایی 
4-5-  تعیین سطوح مدل 
4-6-  ترسیم مدل نهایی سطوح اثرگذاری مشوق ها 
4-7-  نمودار  MICMAC  93
4-8-  تشریح ناحیه ها در نمودار 
4-8-1-  ناحیه خود مختار 
4-8-2-  ناحیه وابسته 
4-8-3-  ناحیه پیوندی 
4-8-4-  ناحیه مستقل 
جمع بندی 
فصل پنجم – بحث و نتیجه گیری
مقدمه 
5-1-  مروری بر نتایج و تحقیق 
5-2-  بحث و نتیجه گیری 
5-3-  بررسی تطبیقی نتایج مطالعات 
5-4-  پیشنهادات 
5-4-1-  پیشنهادات کاربردی 
5-4-2-  پیشنهادات به محققان آتی 
5-5-  محدودیت های تحقیق 
جمع بندی 
پیوست الف 
پیوست ب 
فهرست منابع فارسی 
فهرست منبع انگلیسی 
چکیده انگلیسی 

                   

دانلود فایل

پروژه بروات واگذاری

پروژه بروات واگذاری

توضیحات:
در این فایل بروات واگذاری مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است که به همراه :
چکیده
فهرست مطالب
متن اصلی
منابع تحقیق با فرمت pdf دراختیار شما قرار می گیرد.

                       

دانلود فایل

پاورپوینت شبكه های ارتباطی در طراحی سايت

پاورپوینت شبكه های ارتباطی در طراحی سايت

توضیحات:
فایل پاورپوینت شبكه هاي ارتباطي در طراحي سايت،در حجم 18 اسلاید قابل ویرایش و تصویری،همراه با یک هدیه ویژه.

در این فایل به بررسی شبكه هاي ارتباطي در طراحي سايت پرداخته شده است.

فهرست مطالب:
EFFICIENCY AND QUALITYكيفيت و كارايي
فضاهاي باز به عنوان مركزكويها
تركيب دو ديدگاه سنتي و جديد
مقايسه سه طرح رايج
مقايسه طرحهاي مختلف از لحاظ درصد معابر- درصد قابل ساخت- فضاي باز

این فایل با فرمت پاورپوینت در 18 اسلاید قابل ویرایش و تصویری تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل پاورپوینت TWAترمینال (10 اسلاید)

             

دانلود فایل

ادبیات نظری و پیشینه تحقیق ماهیت یادگیری (فصل دوم )

ادبیات نظری و پیشینه تحقیق ماهیت یادگیری (فصل دوم )

دانلود ادبیات نظری و پیشینه تحقیق ماهیت یادگیری (فصل دوم )
در 23 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده.

مشخصات محصول:
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

کاربردهای مطلب:
منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی


قسمتهایی از مبانی نظری:

ماهیت یادگیری

رفتار گرایان یادگیری را «تغییر در رفتار قابل مشاهده و اندازه گیری» تعریف کرده اند، ولی از دیدگاه گشتالت، یادگیری عبارت از «کسب بینش های جدید یا تغییر در بینش های گذشته» است. چنان که ملاحظه می شود، تعریف های یادگیری با نگرش فلسفی به تعلیم و تربیت و روان شناسی تربیتی، ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم دارد. یادگیری با هر بینشی که تعریف شود، اساس رفتار انسان را تشکیل می دهد و نخستین صفت مشخص آن تغییر است. تغییری که به تدریج رخ می دهد، نسبتاً ثابت و پایدار است و بر اثر تجربه حاصل می شود. از طریق یادگیری، فرد با محیط خود آشنا می شود، در مقابل محیط مقاومت می کند، محیط را تغییر می دهد، برای تأمین احتیاجات خود از آن استفاده می کند، گاهی تحت تأثیر آن قرار می گیرد و زمانی خویشتن را با آن منطبق و سازگار می سازد. در واقع یادگیری فرآیندی است که طی آن رفتار موجود زنده، بر اثر تجربه،
تغییر یابد(شعبانی،1384).
جامع ترین تعریفی که تا کنون از یادگیری ارائه شده تعریف هیلگارد  و مارکوییز  است. در این تعریف یادگیری عبارت است از:« فرآیند تغییرات نسبتاً پایدارکه در رفتار بالقوه ی فرد بر اثر تجربه ایجاد می شود». این تعریف نسبت به تعاریف دیگر رجحان و برتری خاصی دارد؛ زیرا دیدگاهی جدید از فرآیند یادگیری ارائه داده است و این دیدگاه جدید را می توان در مفاهیمی همچون فرآیند، تغییر ، نسبتاً پایدار، رفتار بالقوه و تجربه   جستجو کرد(اکبری شلدرّه ای و همکاران،1390).قسمتی از پیشینه تحقیق:
نوری و همکاران(1392)، پژوهشی با عنوان « تأثیر ذهنیت فلسفی بر توانایی حل مسائل ریاضی دانش آموزان سال سوم راهنمایی شهر همدان به تفکیک جنسیت» به انجام رساندند. یافته هاي پژوهش نشان داد که علاوه بر تأیید اثر اصلی ذهنیت فلسفی بر توانایی حل مسائل ریاضی دانش آموزان، اندازة این اثر نیز شدید است، علاوه بر این با قوي تر شدن ذهنیت فلسفی دانش آموزان، توانایی حل مسائل ریاضی نیز به طور معناداري افزایش می یابد. این در حالی است که اثر اصلی جنسیت و اثر تقابلی ذهنیت فلسفی و جنسیت بر توانایی حل مسائل ریاضی دانش آموزان معنادار نشد. ضمناً اثر تعمق بر توانایی حل مسائل ریاضی نیز به طور معناداري بیش از اثر جامعیت و انعطاف پذیري است.


فهرست مطالب به شرح زیر میباشد:
ماهیت یادگیری
2-11-عوامل و شرایط مؤثر در یادگیری
2-11-1-آمادگی
2-11-2-انگیزش
2-11-3-تجارب گذشته
2-11-4-موقعیت و محیط یادگیری
2-11-5-روش تدریس معلم
2-11-6-رابطه کل و جزء
2-11-7-تمرین و تکرار
2-12-فرصتها و تجارب يادگيري
2-13-اصول کلی انتخاب فرصت ها و فعالیت های یادگیری
2-14-کلاس های موضوعی
 2-15-اهداف تشکیل کلاس های موضوعی  
2-16-مزایای کلاس های موضوعی در مدارس
2-17-چگونگی تشکیل کلاس های موضوعی
2-18-تحقیقات انجام یافته در داخل کشور
2-19-تحقیقات انجام یافته در خارج کشور
منابع فارسی
منابع انگلیسیپشتیبانی: 09392158693 (لطفا فقط عنوان فایل، نام خریدار و مشکل خود را پیامک و یا در تلگرام عنوان بفرمایید تا سوال و مشکل شما به متخصص مربوطه ارجاع شود).

نحوه دانلود : بلافاصله پس از پرداخت آنلاین قادر به دانلود فایل خواهید بود و همچنین یک نسخه از “لینک دانلود” نیز برای شما ایمیل می شود.

دانلود فایل

ادبیات نظری و پیشینه تحقیق کانون کنترل سلامت (فصل دوم )

ادبیات نظری و پیشینه تحقیق کانون کنترل سلامت (فصل دوم )

دانلود ادبیات نظری و پیشینه تحقیق کانون کنترل سلامت (فصل دوم )
در 52 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده.

مشخصات محصول:
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

کاربردهای مطلب:
منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی


قسمتهایی از مبانی نظری:

منبع کنترل

مفهوم منبع کنترل که نخستین بار به وسیله راتر مطرح شد در مطالعات مربوط به انگیزیش به گونه‌ای فزاینده‌ای اهمیت نظری و عملی به دست آورده است.  نظریه یادگیری اجتماعی که مفهوم منبع کنترل از آن مایه می‌گیرد عبارت است از این که شخص در برابر یک موفقیت با انتظاراتی روبرو می‌شود که نتایج احتمالی رفتارهای ممکن او را در بر می‌گیرد.  این انتظارات مبتنی بر تجارب گذشته فرد هستند.  بنابر نظریه راتر احتمال رفتاری معین به گونه‌ای قانونمند با توجه به انتظارات فرد نسبت به نتایج آن رفتار فرق می‌کند.
کنترل یعنی توان هدایت یا اعمال قدرت یا بازداری رفتار خود یا دیگران.  احساس کنترل داشتن احساس مطلوبی است که در بهداشت روانی فرد نقش مهمی‌بازی می‌کند حتی اگر این احساس توهمی‌بیش نباشد (کریمی، 1374).
محققان در مورد توانایی فرد در کنترل محیط از دیدگاه‌های مختلف و تحت عناوین گوناگون سخن گفته‌اند مانند رقابت، شایستگی، تفوق طلبی، درماندگی و نومیدی همه به نوعی در توصیف اینکه فرد تا چه درجه‌ای قادر است حوادث و رویدادهای مهم زندگی خود را کنترل کند به کار رفته است از دیدگاه روانشناسان واژه کنترل دارای دو معنای عمومی است:
الف) کنترل تجربی که نوعی متدولوژی علمی است و در محدوده تجربیات علمی عمل می‌کند.
ب) کنترل به عنوان یک متغیر رفتاری یا به طور روشن تر توانایی تاثیرگذاشتن و دستکاری محیط در نظر گرفته می‌شود (پودات، 1375).
به طور کلی مقصود از کنترل درونی این است که شخص رویدادهای خاص را از رفتار یا ویژگی‌های نسبتاً پایدار خود می‌داند از سوی دیگر کنترل بیرونی این است که شخص نوعی تقویت منفی یا مثبت را که به دنبال رفتار خاصی آمده معلول رفتار خود ندانسته، بلکه آن را نتیجه تصادف و اتفاق و شانس تلقی می‌کند.  یا آن را به نفوذ افراد قدرتمند نسبت می‌دهد و با پیش کشیدن عوامل محیطی امکان پیش‌بینی آن را نفی می‌کند (آناستازی  ،  1364).  به عبارت دیگر منبع کنترل درونی به این معنا است که تقویت و تنبیه‌هایی که شخص دریافت می‌کند حاصل تلاش و تدابیر شخص هستند.  منبع کنترل بیرونی به این معنا است که تقویت شخص به سبب نیروهای بیرونی ورای کنترل او می‌باشند (صبوری، مقدم، 1376).


قسمتی از پیشینه تحقیق:
لاریجانی، ابوالحسنی و مهاجرانی (1384) در تحقیقی که بر روی 309 بیمار دیابتی در مقایسه با 289 بیمار گروه کنترل (غیر دیابتی) انجام داد مشخص کرد بین گروه مبتلا به دیابت و گروه غیر دیابتی از نظر میزان افسردگی تفاوت معنی داری وجود دارد.
همچنین موسوی در سال 1387 به بررسی افسردگی و سلامت عمومی‌در بیماران دیابتی پرداخت. یافته‌های مطالعه نشان داد که در صد افسردگی در بیماران دیابتیک تحت مطالعه 78 درصد می‌باشد.
یار احمدی (1387)، در تحقیقی تحت عنوان “بررسی رابطه فشار روانی با بیماری جسمی-روانی و سلامت عمومی”به این نتیجه دست یافت که بین عوامل فشارزا با بیماری‌های جسمی – روانی همبستگی مثبت و بین عوامل فشار زا با سلامت عمومی همبستگی منفی وجود دارد.
ابراهیمی و همکاران (1382) ارتباط شیوه‌های مقابله با استرس و حمایت اجتماعی بیماران قطع نخاعی را با میزان افسردگی شان بررسی کردند. نتیجه بررسی نقش موثر حمایت اجتماعی و شیوه‌های مقابله‌ای موثر در کاهش نشانه‌های افسردگی، احساس بهتر و تحمل پیامد‌های بیماری و آسیب جدی بود.


فهرست مطالب به شرح زیر میباشد:
منبع کنترل
سرسختی روانشناختی (سخت رویی)
کانون کنترل
2کنترل درونی و بیرونی
2-1-3-5- كانون كنترل سلامت
2-1-3-6- احساس كنترل فردي
2-1-3-7- انواع كنترل
2-1-3-8-  باور فرد در مورد خودش و كنترل
2-1-3-9- شكل گيري كنترل فردي و عوامل تعيين كننده آن
2-1-3-10- جنسيت و تفاوت‌هاي فرهنگي اجتماعي در كنترل فردي
2-1-3-11-زماني كه مردم كنترل فردي ندارند
2-1-3-12-  كنترل فردي و سلامت
تحقیقات پیشین
2-2-1- استرس و تاب آوری
2-2-2- استرس و کانون کنترل
2-2-3- استرس و سلامت عمومی
2-2-4- استرس و هموگلوبین گلوکوزیته
2-2-5- تاب آوری و سلامت عمومی
2-2-6- کانون کنترل و سلامت عمومی
2-2-7- کانون کنترل و هموگلوبین گلوکوزیته
فهرست منابع
الف) منابع فارسی
ب) منابع لاتین

پشتیبانی: 09392158693 (لطفا فقط عنوان فایل، نام خریدار و مشکل خود را پیامک و یا در تلگرام عنوان بفرمایید تا سوال و مشکل شما به متخصص مربوطه ارجاع شود).

نحوه دانلود : بلافاصله پس از پرداخت آنلاین قادر به دانلود فایل خواهید بود و همچنین یک نسخه از “لینک دانلود” نیز برای شما ایمیل می شود.

دانلود فایل

آشنایی با آفات و بیماریهای زیتون و کنترل آنها

آشنایی با آفات و بیماریهای زیتون و کنترل آنها

فرمت فایل:   Word

تعداد صفحات:    13  

 

 

 

1        آفات زیتون

1       1        شپشک سیاه زیتون saiaaetiaOleae Bernard 

1       1       1        شکل شناسی: بدن شپشک ماده کامل، کروی و کمی کشیده به طول 5/5        3 و عرض 5/4        1 و بلندی 4       5/2 میلیمتر است. رنگ آن قهوه ای متمایل به سیاه، کوتیکول یا پوست پشتی حشره سفت و دارای نقش برجسته آشکاری مثل H است.

بدن ماده جوان دارای برآمدگی کمتر و به رنگ خاکی یا قهوه ای روشن بوده که با آغاز تخمریزی کم کم برآمدگی پشتی آنها بیشتر و رنگشان تیره تر می شود. تخمها بیضی شکل به طول 3/0 میلیمتر و رنگ آنها ابتدا سفید مرواریدی بوده و بعد کم کم نارنجی و در موقع تفریخ سرخ کم رنگ می شود. در پشت بدن پوره های سن دوم به تدریج نقش (H) پدیدار می شود.

1       1       2        زیست شناسی: زمستان گذرانی شپشک سیاه در باغهای رودبار به صورت پوره سن یک و یا سن دو و بیشتر در پشت برگها و در کنار رگبرگها صورت می گیرد. تعداد تخمهای این حشره بر روی زیتون در رودبار 750       400 عدد شمارش شده است. دوره جنینی بسته به درجه حرارت هوا 30       15 روز ممکن است طول بکشد ظهور پوره ها در رودبار از اواسط مرداد آغاز و تا پایان مهر ماه ادامه دارد. این حشره در رودبار یک نسل و در کنار دریای مازندران دو نسل در سال دارد.

1       1       3        اهمیت و نحوه خسارت: پوره شپشک سیاه در سرتاسر سال روی برگها و سر شاخه های جوان و گاهی شاخه های کلفت مشغول فعالیت می باشد و با مکیدن شیره گیاهی موجب ضعیف شدن گیاه و کاهش راندمان محصول و کیفیت روغن گردیده و نیز با ترشح عسلک، موجب جذب و رشد و نمو قارچ فوماژین (دوده) می شود. تغذیه آفت به همراه دوده موجب بروز اختلال در فیزیولوژی گیاه و ریزش برگها و میوه و خشک شدن سرشاخه می شود. شپشک سیاه به عنوان آفت قرنطینه ای داخلی زیتون شناخته شده و در حال حاضر مهمترین خسارت آن ایجاد محدودیت در تهیه قلمه از باغات آلوده و تأمین نهال مورد نیاز مناطق توسعه کاشت زیتون می باشد.

1       1       4        کنترل

1        در باغهای زیتون بارده و نیز جدید الاحداث : بهترین موقع مبارزه زمانی است که پوره ها از تخم خارج شده باشند که در این صورت از سموم فسفره توصیه شده مانند دیازینون گوزاتیون و دورسبان و همچنین از سموم کاربامات مانند سوین استفاده می شود. علاوه بر آن در اواخر پاییز انجام سمپاشی با محلول 3       2 درصد از روغن ولک همراه با سموم توصیه شده بر علیه پوره های زمستان گذران توصیه می گردد.

2        در باغهای مادری: حذف باغهای مادری آلوده به این آفت از چرخه قلمه گیری.

3        در جایگاه قلمه گیری: علیرغم تهیه قلمه از باغهای مادری کنترل شده، انجام ضد عفونی قلمه ها به طریق غوطه ور کردن آنها در محلول 5/1       1 در هزار سموم توصیه شده به مدت 5 دقیقه الزامی است.

4        ممنوعیت اکید نقل و انتقال نهال و اندام های آلوده زیتون به خارج از مناطق آلوده.

دشمنان طبیعی: تفشد وزشها – بالتوری  chrysopa  carnea .

شکارگر شپشکهای گیلان – لارواین بالتوری از پوره های سن اول تغذیه می کند.

1       2        پروانه برگخوار (جوانه خوار) زیتون

1       2       1        شکل شناسی: حشره بالغ هنگام استراحت مثلثی شکل، رنگ بدن سفید رنگ پریده، بالها نیمه شفاف و به رنگ سفید اطلسی ، بالهای جلو در حاشیه قهوه ای با دو لکه سیاه رنگ در وسط ، تخم بیضی مسطح، سفید مایل به زرد، مشبک و به طول یک و به عرض 5/0 میلی متر، لاروها اول سفید و بعد از رشد سبز رنگ می شوند. طول لاروها در رشد کامل 18       20 میلی متر است و شفیره قهوه ای و زبر می باشد.

 

 

دانلود فایل

پاورپوینت روشها و انواع مداخله از نظر مرمت شهری

پاورپوینت روشها و انواع مداخله از نظر مرمت شهری

توضیحات:
فایل پاورپوینت روشها و انواع مداخله از نظر مرمت شهری،در حجم 20 اسلاید قابل ویرایش.

بخشی از متن:

1- روش حفاظتی- بهداشتی
این روش دربرگیرنده مجموعه اقدامات برای ارتقای کمی یا کیفی شرایط محیط زیست است.

این اقدامات در پی تبدیل ناپایداری های شهری به پایداری صورت می پذیرد بنابراین «مجموعه اقداماتی که شهرداری های شهرهای بزرگ برای حصول به بهبود های قابل لمس روزمره انجام داده اند» باید نوعی طرح مرمت شهری به حساب آید نظیر خیابان کشی های تکمیلی،تجهیز و تزئین فضاهای عمومی، زدودن هسته های شهری نامناسب، تامین آب آشامیدنی، فاضلاب، ایجاد فضای سبز و …

– محرک اصلی این طرحها:
ناهماهنگی بافتهای قدیمی شهرها برای پذیرفتن شرایط جدید زیست می باشد. مانند استفاده بیشتر از وسائل نقلیه موتوری، احداث فضاهای مسکونی در شهربه عبارت دیگر این روش با استفاده از امکانات و دستاوردهای جدیدو برای پاسخ گویی به نیازهای معاصر مورد استفاده قرار می گیرد.

– مشخصه اصلی این روش:
توجه دقیق به سازمان فضایی کالبدی شهر از بعد بهداشت
دارای منشا نوگرایانه و وابستگی اندک نسبت به گذشته
بازسازی سازمان فضایی در معنای ایجاد سازمانی کاملا متفاوت با گذشته
و…

فهرست مطالب:
روشهای مداخله
حفاظتی بهداشتی
حفاظتی تزئینی
بازسازی شهری
موضعی موضوعی
روش جامع مرمت شهری
انواع مداخله
مداخله نوگرایانه
مداخله فرهنگ گرایانه
مداخله فرانوگرایانه
مداخله مردم گرایانه

این فایل با فرمت پاورپوینت در 20 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

               

دانلود فایل

شبکه های تلفن همراه و آشنایی با SMS، EMS و MMS

شبکه های تلفن همراه و آشنایی با SMS، EMS و MMS

فرمت فایل:       word

تعداد صفحات:   57

 

 

 

چكيده

 

 امروزه اكثر مردم جهان از تلفن همراه براي ارتباطات استفاده مي كنند كه با گسترش روز افزون شبكه هاي تلفن همراه سرويس ها و خدماتي كه از سوي اپراتور ها ارائه مي گردد نيز توسعه مي يابد . محبوب ترين اين سرويس ها كه هنوز هم مردم از آن استفاده مي كنند سرويس SMS است كه امروزه در اغلب تلفن هاي ديجيتال مدرن در دسترس است كه به كاربران اجازه ارسال پيام كوتاه را مي دهد . دومين سرويس نه چندان كاربردي EMS است كه ساختار جديد تري از SMS است كه با آمدن سرويس گسترده تر MMS محبوبيت چنداني پيدا نكرد .سرويس پيام رساني چندرسانه اي ساختار جديد و بهتري است .براي دسترسي به اي سرويس ها نياز به گوشي با قابليت هاي دريافت اين گونه پيام ها را داريم .  

 

 

 

 

 

 

  كلمات كليدي :

 

GSM , IS-41 , SMS , SMSC , MSC ,VMS , SS7 , BSC , HLR , VLR , MO-SM ,

MT-SM , PDU , EMS , MMS , GPRS , WAP , MMSC

 

 

فهرست مطالب

 

مقدمه 3

فصل اول – مقدمه اي بر شبكه هاي تلفن همراه

 

فصل دوم – Short Message Services

 

فصل سوم – Enhanced Message Services

 

فصل چهارم – Multimedia Message Services

نتيجه گيري

مراجع

ضمائم

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

 

SMSسرويس پيام كوتاه , نام خدمات جديدي است كه اغلب تلفن هاي ديجيتالي مدرن در دسترس است. اين سرويس به كاربران اجازه ميدهد كه پيام هاي كوتاهي را (حدود 150 تا 160 حرف) را به تلفن هاي ديگر ازسال يا دريافت كنند.

معمولاً اين سرويس محدود به كاربران همان شبكه محدود است. براي ارسال يا دريافت پيام هاي SMS كاربران تلفن معمولي بايد مجبور به پرداخت يك مقدار ماهيانه به شبكه سرويس دهنده آنها يا يك مبلغ كوچك به ازاي هر پيام ميباشند. بعضي از شركت ها هم سرويس پيام كوتاه را رايگان در اختيار مشتركان خود ميگذارد.

MMS سرويس پيام رساني چند رسانه اي يا MultiMedia Messaging Service كه بسيار شبيه به سرويس EMS است : ساختار جديد و بهتري از سرويس SMS قديمي است MMS. به كاربران تلفن هايي كه با يكديگر همسازي دارند (تلفن هاي همساز) اجازه ميدهد كه پيام هاي چند رسانه اي را بين يكديگر مبادله كنند. پيام هايي همانند كارت پستال هاي گرافيكي, انيميشنها يا پويا نمايي ها, كليپ هاي ويدوئي, نقشه ها و كارت هاي ويزيت تجاري …

MMS براي نسل سوم سيستم هاي ارتباطي طراحي و بهينه سازي شده است. (G Systems 3)

EMS سرويس پيام افزوده يا Enhanced Message Service ساختار جديد و بهتري از همان سرويس SMS معروف است كه توسط شركت هاي آلكاتل, اريكسون, موتورولا, ئ زيمنس پياده سازي شده است.

EMS امكانات جديدي نظير سيستم همزماني داده (( Over The Air Data Synchronization و پيام هايي با قابليت داشتن آيكن هاي پويا (Animated) يا ثابت, فرستادن يا دريافتن پيام تا 760 حرف را دارد EMS.

يك استاندارد باز است به اين معني كه تمامي شركت هاي توليد كننده تلفن هاي همراه ميتوانند از اين استاندارد به راحتي در تلفنهاي خود استفاده كنند. اما شركت بزرگ نوكيا, كه بزرگترين توليد كننده گوشي هاي تلفن همراست از پذيرفتن و به كاربستن اين سرويس در تلفن هاي خود امتناع كرده است و بيستر تمركز خود را در رشد و نمو سيستم MMS گذاشته است.سر نام EMS همچنين به سيستم پيام رساني فوري (Emergency Messaging System) كه توسط شركت موتورولا تهيه شده است, اطلاق ميشود كه البته اين سيستم مخصوص تجاري است نه براي تلفن هاي همراه .

 

 

 

فصل اول – مقدمه اي بر شبكه هاي تلفن همراه

 

براي شروع به يك سري مفاهيم در شبكه تلفن همراه مي پردازيم. شبكه هاي تلفن همراه از لحاظ ويژگي به شرح زير هستند . اين دياگرام انواع شبكه ها را از لحاظ سرعت و نوع داده ارسالي مقايسه مي كند و همچنين استاندارد هاي خاص آن شبكه هارا بيان مي كند .

 

   

دانلود فایل

پاورپوینت پوشش های تزیینی ساختمان

پاورپوینت پوشش های تزیینی ساختمان

توضیحات:
فایل پاورپوینت پوشش های تزیینی ساختمان،در حجم 33 اسلایدقابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.

در این فایل به بررسی و آشنایی با چند نمونه از پوشش های تزئینی ساختمان پرداخته شده است.

فهرست مطالب:
فامالین
بلکا (ماسه شسته رنگی)
سنگ مصنوعی
لمینیت
پارکت
دکینگ

این فایل با فرمت پاورپوینت در 33 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل پاورپوینت دیتیل اجرای پوشش چوبی (بام) (5اسلاید)

                   

دانلود فایل

تحقیق تحليل ماده 41 قانون مجازات اسلامي

تحقیق تحليل ماده 41 قانون مجازات اسلامي

بخشی از متن اصلی :
” تجري ” در لغت ،اعم از عصيان و به معناي ” جسارت كردن ، با تهور كاري را انجام دادن ، بي شرمي ، دريدگي و بي پروايي است ” (1) و در اصطلاح ، مخالفت با حجت است ، وقتي با واقع مصادف نگردد و از اين لحاظ با عصيان ، مباين است ، در حالي كه عصيان مخالفت با حجت است وقتي با واقع مصادف گردد ( 2 و 3 ) . تجري نيز مانند عصيان اختصاص به فعل مثبت نداشته ، ترك فعل را هم شامل مي شود . لذا اگر مكلف قطع به وجوب يا حرمت پيدا كند و با آن مخالفت ورزد و واقعاً هم تكليفي وجود داشته باشد ،عاصي و گناهكار است ؛ اما اگر قطع به تكليف داشته باشد و با آن مخالفت كند ، لكن در واقع تكليفي وجود نداشته باشد ، متجري است . (4) بر اين اساس ” تجري ” آن است كه مرتكب نسبت به تمرد و عصيان از دستورات شارع جرئت پيدا كند. در حالي كه در عمل ،مخالفتي حاصل نشود . متجري خيال مي كند عملي را كه انجام مي دهد يا فعلي را كه ترك مي كند ، گناه است با همان تصور ، انجام دادن فعل يا ترك فعل مورد نظر را قصد مي كند ، لكن پس از آن معلوم مي شود آنچه انجام داده يا ترك كرده ، مباح بوده است ؛ در حالي كه در عصيان فعل يا ترك فعل انجام شده واقعاً گناه بوده و مرتكب بر انجام دادن يا ترك آن قاصد بوده است . و بر فعل يا ترك فعل او مفسده مترتب مي شود. مجازات عاصي به خاطر مفسدة مترتب بر عدم اجراي تكليف است ، در حالي كه از نظر ثبوتي تجري موجب مفسده نمي شود. براي مثال متجري به تصور آن كه مايع مورد نظر در ليوان خمر است آن را مي نوشد در حالي كه مشخص مايع مورد نظر آب بوده است . لذا

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات :16

                     

دانلود فایل

جزوه فیزیک الیاف پیشرفته دانشگاه امیرکبیر

جزوه فیزیک الیاف پیشرفته دانشگاه امیرکبیر

جزوه فیزیک الیاف پیشرفته دانشگاه امیرکبیر تدریس شده در ترم 94-95 بوده و شامل کلیه مباحث کارشناسی ارشد فیزیک الیاف پیشرفته، پاورپوینت ها، نکات درسی و جزوه،حل تمرینات کلاسی و شامل ترجمه قسمت های مختلف و مهم کتاب فیزیک الیاف پیشرفته مرجع می باشد و بسیار بسیار کامل است.

             

دانلود فایل

بررسی تاثیر قانون مواد مخدر بر کاهش جمعیت کیفری

بررسی تاثیر قانون مواد مخدر بر کاهش جمعیت کیفری

چکیده:
بررسی راهکارهای پیشگیری و کاهش قانونی جمعیت کیفری زندان می باشد، بر اساس مفاد آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها واقدامات تأمینی و تربیتی کشور و قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و سایر مقررات و قواعد مرتبط که در این امر موجود می باشد، قواعدی که در حال حاضر لازم الاجرا بوده و براساس آن باید اقدام شود؛ زیرا قضات و سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و سایر مراجعی که با زندانیان در ارتباط هستند تابع مقرره ای از قواعد حاکم و لازم الاجرا می باشند که براساس آنان باید اقدام، انشای حکم و یازندانبانی نمایند تا در آینده، متهم به نقض قوانین و مقررات نشوند. بنابراین کلیه قوانین لازم الاجرای فعلی مدنظر این نوشتار می باشد.
نظر به این که ارزش های اجتماعی امور واقعی است ، می تواند آزادی های افراد را تحت تأثیر قرار دهد؛ آن ها را محدود کند و مبنای برقراری مجازات های بازدارنده ی قانونی در سیاست جنایی گردد.
در حقیقت، جرایم، همان ناهنجاری های اجتماعی است که باید با رویکرد روان شناختی و آسیب شناختی اجتماعی، مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد، همین رویکرد است که امتیاز اجرای عدالت ترمیمی را بر عدالت کلاسیک، توجیه می کند.
کلید واژه ­ها: فرآیند اعتیاد، آگاه سازی خانواده، پیشگیری از اعتیاد, روشهای پیشگیری
 
فهرست مطالب:
چکیده                                                                                                           
مقدمه
فصل اول: سابقه قانون گذاری موثر در مورد زندان پس از انقلاب اسلامی
گفتار اول: مقررات وضع شده توسط قانونگذار
گفتار دوم: امنيت انساني و سياست جنايي
گفتار سوم: رشد اعتیاد در جامعه ی ایران و زندان ها:
گفتار چهارم: نگرش جامعه نسبت به معتادین
گفتار پنجم: نقش قضاوت قضات در کاهش جمعیت کیفری زندانها
گفتار ششم: اعمال تخفیف نسبت به مجرمان مواد مـخدر
گفتار هفتم: تعیین مجازات ها
الف- اصلاح مجازات مجرمان موادمخدر بهترین راه کاهش جمعیت زندان ها
ب- لزوم حذف حبس از جرایم غیرعمد
ج- بیش از 60 درصد زندانیان مجرمان مواد مخدر هستند
د- ضرورت تدوین آیین نامه تشکیل صندوق ملی جبران خسارت مجرمان
ه- ضرورت بازنگری در قانون جرایم مواد مخدر
ی – دستورالعمل ساماندهي زندانيان و كاهش جمعيت كيفري زندانها
فصل دوم: زندان چیست؟
گفتار اول: مفهوم امنيت انساني
گفتار دوم: امنيت انساني اجماع نسبي
گفتار سوم: بحران جهاني در زمينه اعتياد و قاچاق مواد مخدر
گفتار چهارم: امنيت انساني فراروي جامعة بين المللي
الف- روشهای کاهش جمعیت زندانیان معتاد و جلوگیری از ورود آنان به زندان
ب-  نظارت بر مسائل انضباطی زندانیان در شورای انضباطی زندان:
ج- نظارت مقامات قضایی:
د-  نظارت های برون سازمانی:
گفتار پنجم: نگاه قانونگذار در جرایم و اصلاح مجرمان ِ مرتبط با موادمخدر
الف-  ضرورت قانونگذاری درباره ی مجازات های بازدارنده
فصل سوم: حقوق کیفری مواد مخدر
گفتار اول: سیاست جنایی افتراقی
گفتار دوم: ضرورت رعایت تناسب مجازات های پیشگیرانه و بازدارنده ، با میزان آثار زیان بار جرایم  
گفتار سوم: تحلیل پاره ای از مجازات های جرایم مرتبط با مواد مخدر
گفتار چهارم: تحلیل مجازات های مصادره ، اعدام ، حبس و شلاق
الف- مصادره و جریمه ی نقدی :
ب- مجازات اعدام
گفتار پنجم: مجازات اعدام قاچاق چیان را بر کاهش قاچاق مواد مخدر
الف- ایده ی صدور کوپن برای معتادان
ب- حد شرعی در حکم اعدام قاچاقچیان
ج- خاصیت بازدارندگی اعدام قاچاقچیان در جامعه
گفتار ششم: مجازات حبس
گفتار هفتم:  مجازات شلاق
گفتار هشتم: معتاد، بیمار یا مجرم است؟ وضعیت معتادان در زندان ها
الف-معتاد، بیمار یا مجرم؟
ب- وضعیت معتادین در زندان ها:
گفتار نهم: راهبرد پيشگيري از جرم
الف- پيشگيري واكنشي
ب- پيشگيري كنشي
ج- سياست جنايي پيشگيرانه در برابر مواد مخدر
د- تحولات مديريتي در امر مبارزه با مواد مخدر
ه- پيشگيري از اعتياد و كاهش سرانه هزينه هاي درمان
نتيجه گيري
منابع و ماخذ

 

                 

دانلود فایل

دانلود پاورپوینت برنج آپلند

دانلود پاورپوینت برنج آپلند

دانلود پاورپوینت برنج آپلند
برنج
یکی از گیاهان قدیمی و غذای عمده بیش از نیمی از مردم جهان است. در طول
سالیان متمادی اکثر دانشمندان توجه کمی به این محصول نموده اند. چون برنج
غذایی مهم در کشورهای توسعه یافته نبوده است.

لیست موضوعات

مقدمه

برنج آپلند چیست؟

مقایسه ارقام

upland vs lowland

محاسبه ی هزینه تولید برنج

نتیجه گیری

برنج
یکی از گیاهان قدیمی و غذای عمده بیش از نیمی از مردم جهان است. در طول
سالیان متمادی اکثر دانشمندان توجه کمی به این محصول نموده اند. چون برنج
غذایی مهم در کشورهای توسعه یافته نبوده است.

تا سال 1971 فقط هفت
کتاب در مورد برنج در انگلستان انتشار یافته است. تأسیس انستیتو تحقیقات
برتج تحت عنوان IRRI در سال 1960 و پیشرفت های سریع در اصلاح و تولید برنج
آن را به یک محصول قابل توجه تبدیل نموده ایت که برنامه های اصلاحی ان در
جهت ارقام پاکوتاه، ساقه ضخیم، کودپذیر و روز خنثی بودن انجام گرفته است.

برنج
مربوط به خانواده گراس ها می باشد و دارای ریشه افشان است که شامل یک
ریشه سمینال و ریشه نابجا که از گره پایه بوجود آمده می باشد و میوه غلاف
دار آن شلتوک نامیده می شود.

برنج عموماً یک محصول نیمه آبزی که به خوبی با شرایط غیر هوازی خاک سازگار شده، توصیف می شود.

ارقامی
از برنج با شرایط هوازی و خشک خاک سازگاری یافته اند، این ارقام به عنوان
برنج آپلند یا برنج کوهی شناخته می شوند. در مقابل ارقام برنج های مناطق
پست (Low Land) یا غرقابی می باشند.برنج آپلند را می توان با تولید برنج هایی که نیاز به ایجاد آب بند برای نگهداری آب ندارند متمایز کرد.معمولاً
مزارع برنج آپلند قبل از فصل باران کشت می شوند بذر برنج بر روی بستر
تهیه شده پخش می شود. بستر کشت می تواند بصورت کپه ای یا شنی به روشی باشد
که آب را نگه داشته و یا آنرا بی اثر کند. عملکرد برنج آپلند به دلیل نا
منظم بودن بارندگی و کنترل ضعیف علفهای هرز و استفاده کم از کودهای
شیمیایی مورد نیاز و شیوع بیماری های کم می باشد. به عنوان مثال در شمال
کشور حداکثر 3 تن در هکتار.در مناطقی که فقط برای برنج آپلند مناسب است کشت دیگر غلات (سورگوم، ذرت و ارزن) که تحمل بیشتری به خشکی دارند ممکن است مناسب باشد.

         

دانلود فایل

8 طرح لایه باز اتیکت نام (ویژه مدارس)

8 طرح لایه باز اتیکت نام (ویژه مدارس)

mimdesign با هدف کمک به هنرمندان عزیز در عرصه طراحی و والدین گرامی که خواهان خاص بودن فرزندان خود هستند اقدام به تهیه و تولید اتیکت نام برای دانش آموزان عزیز کرده است. شما می‌توانید با پرکردن فیلدهای مشخص شده در این طرح‌های لایه باز ابتکاری نوین و خلاقانه در امور تحصیلی ایجاد کنید. این 8 طرح در یک فایل psd قرار گرفته‌اند

           

دانلود فایل

شبیکه های ادهاک (Ad-Hoc)

شبیکه های ادهاک (Ad-Hoc)

پيشگفتار
اصطلاح Ad hoc كه از زبان لاتين گرفته شده است به معناي براي "كاربرد اختصاصي" است. اين عبارت عموما در مورد راه حلي استفاده مي شود كه براي حل يك مشكل خاص يا انجام وظيفه اي ويژه طراحي شده باشد و قابل تعميم به صورت يك راه حل عمومي نباشد و امكان تطبيق دادن آن با مسايل ديگر وجود نداشته باشد.
يك شبكه ادهاك اتصالي است كه تنها به مدت يك جلسه برقرار مي شود و نياز به ايستگاه پايه ندارد. در عوض هر دستگاه متصل به شبكه، ديگر دستگاه هاي واقع در يك محدوده خاص را پيدا مي كند و اين دستگاه ها يك شبكه بين خود ايجاد مي كنند. از سوي ديگر، دستگاه ها با ارسال پيام، گره هاي هدف را در خارج از محدوده تعريف شده جستجو مي كنند. امكان برقراري ارتباط بين چندين گره مختلف وجود دارد. به اين ترتيب شبكه هاي ادهاك گوناگون به يكديگر متصل مي شوند. سپس پروتكل هاي مسيريابي اتصالات پايداري را بين اين گره ها ايجاد مي كنند، حتي اگر گره ها متحرك باشند. از جمله كاربران شبكه هاي ادهاك مي توان به پلي استيشن سوني اشاره كرد
كه از اتصالات ادهاك براي ايجاد شبكه بي سيم بين چند بازيكن (كه همگي در يك بازي شركت مي كنند ) اشاره كرد. پس از پايان بازي اتصال بي سيم بين كاربران قطع مي شود.

پيشگفتار

چكيده

مقدمه

فصل اول: معرف ي شبكه ادهاك

1-2 مقدمه ای بر شبکه‌های متحرک بیسیم  Ad-hoc

 1-3 معرف ي انواع شبكه های Ad-hoc

.

.

.

.

.   

دانلود فایل

طرح لایه باز عرقیات گیاهی گلاب

طرح لایه باز عرقیات گیاهی گلاب

توضیحات :
طرح لایه باز عرقیات گیاهی گلاب ، طراحی شده با نرم افزار فتوشاپ ، قابل ویرایش تمام متون ، کیفیت رزولیشن 300 .

مشخصات فایل :
حالت cmyk
رزولیشن 300
مناسب برای چاپ برای همه دستگاها
فرمت فایل psd
اندازه طرح : 14*8 سانتی متر

 

دانلود فایل

گزارش کارآموزی دفتر شركت ساختماني ابهر رود (معماري)

گزارش کارآموزی دفتر شركت ساختماني ابهر رود (معماري)

دانلود ورد با موضوع گزارش کارآموزی دفتر شركت ساختماني ابهر رود (معماري) دارای 33 صفحه و با فرمت .doc و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

 

تعداد صفحه : 33 صفحه

فرمت فایل: ورد .doc و قابل ویرایش

آماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

 

قسمتی از متن نمونه:

مقدمه
يك نويسنده افكار و ذهنيات خود را با نوشته ها و يك مجسمه ساز تجسمهايش را با شكل دادن و ارائه آن در يك مجسم و يك نقاش هنر نقاشي اش را در تابلوها و خلاصه يك معمار علم و هنر و فرهنگ را در قالب طرح هاي يك بنا به جامعه عرضه مي كند . هنر يك آرشيتكت ، خطوط گوياي تجسمهائيست از عملكردهاي يك بنا كه در قالب طرح معماري عرضه مي كند .
وقتي يك آرشيتكت ساختماني را طرح مي كند از مجموعه دانش قرنها استفاده مي كند . معماري از وقتي كه انسان اوليه اولين باربراي خانواده اش غار يا پناهگاهي با سقف طرح كرد شروع شد . رسم و طرح معماري وقتي انسان اولين طرح اين پناهگاه را روي شن يا خاك كشيده و قبلاً نقشه استفاده از مواد موجود را ريخته شروع شد .
تاريخ طرح معماري را مي توان در جنبش بزرگ تاريخ بشر و مستقيماً با آن جستجو كرد . آرشيتكت در سراسر اين جنبش تاريخي ، به سنگيني به پيش مي رفت رياضيات و علوم تكيه كرده است . اين پيش رفت ها منجر به ايجاد مواد ساختماني و متدهاي تازه شده است .
آرشيتكت طراح با نقشه كش بايد قادر به تبديل شكل ها ، مواد ، رنگها و مقياسات به بنايي جالب و زيبا باشد. و بايد از علم مهندسي معماري سر در بياورد تا بتواند بناها را مستحكم تر بسازد . و بايد بتواند فضاي مكوجود را به منظور بوجود آوردن ساختمانهاي مفيد ، متعادل تقسيم كند .  

 

                       

دانلود فایل

اجزاي تشكيل دهنده يك فيبر نوري (گذارش کار کارگاه مخابرات نوری)

اجزاي تشكيل دهنده يك فيبر نوري (گذارش کار کارگاه مخابرات نوری)

  کامل اجزاي تشكيل دهنده يك فيبر نوري (گذارش کار کارگاه مخابرات نوری)
دارای 12 صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ و کنفرانس می باشد.

فرمت فایل: word و قابل ویرایش
تعداد صفحات
: 12 صفحه
آماده:
برای ارائه ، چاپ و کنفرانس میباشد

قسمتی از متن تحقیق::

اجزاي تشكيل دهنده يك فيبر نوري:
1-    روپوش اولیه (JACKET) .
روپوش را معمولا در زمان توليد بر روي غلاف قرار مي دهند و جنس بصورتي که روكش مورد نظر مي تواندشامل چند لايه پلاستيك باشد. اين روكش مانعي براي تغيير شكل و خراشيدگي سطح فيبر است.
2-    الیاف پشم شیشه که در اطراف هسته قرار می گیرد.
که وظیفه ثابت نگه داشتنcore  در هسته را بر عهده دارد و همچنین باعث محکم نگه داشتن کانکتور روی کابل می شود و جلوگیری از رطوبت نیز محسوب میشود.  
3-    چهار الیاف خشک استخوانی که در چهار طرف   coreقرار میگیرد. و باعث میشود core در وسط کابل قرار بگیرد و کارش محافظت از فیبر و در مقاومت سازی فیبر اثر دارد و.
4-    بافر: که محافظ دور هسته محسوب می شود.
5-    در داخل بافر یک لایه سفید رنگ بنام clad قرار دارد که ضریب شکست آن با ضریب شکست هسته فرق می کند.
6 –    core يا هسته: يك رشته نازك شيشه كه در مركز فيبر است و سيگنال در داخل آن حركت ميكند.
شیشه ای بسیار نازک که بسیار نازک و شکننده میباشد.  
7-  Cladding يا روكش: لايه شيشه اي ديگري بوده كه با هسته متحدالمركز است ولي ضريب شكست نور در آن متفاوت است و به عنوان روكش دور تا دور هسته را گرفته و باعث شكست نور ميشود.

 

             

دانلود فایل

خلاصه درس ریاضی مهندسی پیشرفته

خلاصه درس ریاضی مهندسی پیشرفته

خلاصه درس  پیشرفته
در قالب فایل pdf و متشکل از 7 صفحه قابل ویرایش ،

بخشی از محتوا ::

این فایل شامل 7 صفحه خلاصه نکات و فرمول ها و روابط درس ریاضی مهندسی پیشرفته  به صورت دست نویس و در غالب فایل pdf است.

 

       

دانلود فایل